Prawa autorskie / Nota prawna

Nota prawna przetłumaczona z języka francuskiego.

Serwis internetowy http://www.expanscience.pl jest ogólną stroną informacyjną na temat Laboratoires Expanscience i ich produktów. Serwis internetowy http://www.expanscience.pl jest skierowany do szerokiej publiczności, specjalistów ochrony zdrowia i dziennikarzy. Informacje przedstawione przez serwis internetowy http://www.expanscience.pl mają na celu wzmocnienie, a nie zastąpienie bezpośredniej relacji między odwiedzającymi serwis a pracownikami służby zdrowia.

Firma Expanscience, spółka akcyjna z dualistycznym systemem zarządzania (zarząd i rada nadzorcza) o kapitale zakładowym w wysokości 11 562 528 euro, z siedzibą przy 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Francja), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod numerem 317 586 808 oraz posiadająca wspólnotowy indywidualny numer identyfikacji podatkowej FR 52 317 586 808 (zwana dalej „Firmą”) jest wydawcą serwisu internetowego http://www.expanscience.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Serwis jest w całości finansowany przez firmę Expanscience.

Dyrektorem ds. publikacji jest pan Emmanuelle DUMAS, Dyrektor ds. Komunikacji Firmy. Zawartość Serwisu jest opracowana wyłącznie wewnątrz firmy przez pracowników Expanscience, którzy mogą być pracownikami medycznymi zatrudnianymi przez Laboratoires Expanscience. Zawartość Serwisu nie jest redagowana przez niezależnych specjalistów w zakresie zdrowia. Treść podlega zatwierdzeniu przed opublikowaniem oraz gdy jest to wymagane przez Dyrekcję ds. Farmaceutycznych kierowaną przez panią Virginie Lourme, Dyrektor ds. Farmaceutycznych i Głównego farmaceutę.

Strona jest hostowana przez firmę:

PEER1 France
Greenside Bât 2,
400 av. Roumanille
06410 Biot – Francja
Tel.: +33 (0) 805 210 280
Strona internetowa: www.peer1.com

Grafika Serwisu została wykonana przez firmę:

Havas Life Paris
29/30 Quai de Dion Bouton
92800 Puteaux - Francja
Tel.: +33 (0)1 58 47 80 00
Strona internetowa: www.havaslifeparis.fr

Realizacja techniczna Serwisu została wykonana przez firmę:

Emakina
84 boulevard de Sébastopol
75003 Paris - Francja
Tel.: +33 (0)1 44 54 52 80
Strona internetowa: www.emakina.fr

W przypadku napotkania problemów podczas przeglądania Serwisu lub jakiegokolwiek pytania dotyczącego działania samego Serwisu prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem:

Laboratoires Expanscience
1 Place des Saisons
92048 PARIS La Défense Cedex - Francja
Tel.: +33 (0)1 43 34 60 00
Fax: +33 (0)1 43 34 61 03

lub za pomocą formularza kontaktowego.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

I. Zakres zastosowania

Dostęp do Serwisu, jak i korzystanie z jego treści podlegają niniejszym warunkom korzystania z Serwisu. Dostęp i przeglądanie Serwisu są równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków korzystania z Serwisu.

II. Zakres terytorialny

Informacje zawarte w Serwisie są przeznaczone dla osób fizycznych i/lub pracowników służby zdrowia zamieszkałych we Francji. Dostęp do Serwisu jest umożliwiony również w innych krajach, w których przepisy mogą się różnić od zasad francuskich. Informacje zawarte w Serwisie mogą więc nie być właściwe lub zgodne z przepisami krajów innych niż Francja.

Niniejszy Serwis internetowy oraz informacje w nim zawarte nie są przeznaczone ani rekomendowane do użytku w Stanach Zjednoczonych Ameryki albo przez obywateli lub rezydentów amerykańskich.

III. Dane osobowe

Aby przeglądać niniejszy Serwis nie trzeba podawać danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie dokładnych informacji, które nie stanowią szkody dla interesów i/lub praw osób trzecich.

Nasza firma jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych oraz jest wyłącznym odbiorcą Twoich danych osobowych. Nasza firma jest zobowiązana do zachowania poufności danych osobowych. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie danych, plików i swobód Serwis został zgłoszony do CNIL (numer potwierdzenia 1383196). Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Możliwość skorzystania ze swoich praw może nastąpić w dowolnym czasie za pomocą naszego formularza kontaktowego.

IV. Cookies

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu używamy plików cookies rejestrowanych w komputerze użytkownika. Pliki cookies nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika.

Jednakże zapisują one informacje o nawigacji w naszym Serwisie (odwiedzone strony, data i czas wizyty itp.), które możemy odczytać podczas twoich kolejnych wizyt.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się zapisowi plików cookies na twoim komputerze, konfigurując przeglądarkę internetową (pasek menu „Narzędzia”, następnie „Opcje internetowe”).

V. Charakter i zakres informacji publikowanych w Serwisie

Serwis może przedstawić opinie wyrażone przez ekspertów w danej dziedzinie w związku z treścią Serwisu, a także wyciągi z artykułów prasowych. Za tego typu informacje odpowiedzialni są jedynie eksperci wyrażający swoją opinię lub autor artykułu i nie muszą odzwierciedlać opinii firmy Laboratoires Expanscience.
Serwis może również zawierać informacje na temat zdrowia, kondycji fizycznej, leczenia medycznego zarezerwowanego wyłącznie dla ludzi. Informacje te w żaden sposób nie stanowią porady lekarskiej i są publikowane w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.
Nie należy w żadnym wypadku wykorzystywać tych informacji w celu postawienia diagnozy medycznej w zakresie choroby lub problemu fizycznego lub do przepisywania bądź używania leków. Użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy są jedynymi osobami upoważnionymi do wydania opinii lekarskiej dostosowanej do danej sytuacji.

W związku z powyższym należy uznać, że firma Laboratoires Expanscience nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostarczanych informacji i usług oferowanych w Serwisie. Ponadto użytkownik zgadza się, że korzystanie z tych informacji oraz usług podlega jego wyłącznej odpowiedzialności, kontroli i zarządzaniu.
Wreszcie, informacje zawarte i przekazywane w Serwisie mogą zawierać bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do produktów, programów i usług firmy Laboratoires Expanscience, które nie są reklamowane lub dostępne w niektórych krajach lub regionach, a które mogą być oferowane pod inną marką oraz podlegać różnym przepisom prawnym i warunkom stosowania w poszczególnych krajach. Takie odniesienia nie oznaczają ze strony firmy Laboratoires Expanscience zamiaru sprzedaży tych produktów, programów lub usług w danym kraju. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat produktów, programów i usług dostępnych w danym kraju.

VI. Prognozy i oświadczenia woli

W Serwisie mogą pojawić się stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są dokonywane zgodnie z naszą wiedzą i przekonaniem. Jednak wyniki faktycznie osiągnięte przez naszą Firmę mogą się znacznie różnić od tych oświadczeń, ponieważ zależą one od wielu czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które nie są kontrolowane przez naszą Firmę. Bez uszczerbku dla wszelkich wymagań prawnych dotyczących zmiany wypowiedzi prognozujących, nasza Firma nie zamierza prowadzić regularnej aktualizacji wszystkich stwierdzeń zawartych w Serwisie.

VII. Prawa własności intelektualnej

Nasza Firma jest właścicielem nazwy domeny http://www.expanscience.pl. Serwis jest wytworem pracy intelektualnej chronionej prawami własności intelektualnej. Serwis jako całość i każdy z jego elementów (takich jak teksty, drzewa, oprogramowania, animacje, obrazy, zdjęcia, ilustracje, wykresy, logo, dźwięki, muzyka, dodatki oraz pliki do pobrania itp.) są, o ile nie zaznaczono inaczej, wyłączną własnością naszej firmy, która jako jedyna jest uprawniona do korzystania ze związanego z nimi prawa własności intelektualnej.
W związku z powyższym, zgodnie z przepisami kodeksu własności intelektualnej, przepisów ustawowych i wykonawczych wszystkich krajów i konwencji międzynarodowych, wykorzystanie całości lub części Serwisu, w tym pobieranie, transmisja, reprodukcja, reprezentacja lub rozpowszechnianie do celów innych niż użytek osobisty i prywatny dla celów niekomercyjnych jest surowo zabronione. Naruszenie tychże przepisów naraża użytkownika na kary przewidziane w kodeksie własności intelektualnej i kodeksie karnym, w tym za naruszenie praw autorskich i znaków towarowych, jak i w kodeksie cywilnym w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
Znaki towarowe, nazwy domen, rysunki oraz modele, które pojawiają się w Serwisie, są wyłączną własnością naszej firmy, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie powielanie lub używanie tych znaków towarowych, nazw domen, rysunków i modeli, w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów, jak również wprowadzanie do nich zmian jest zabronione.

Nasza firma może dobrowolnie, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, wprowadzać zmiany do treści Serwisu.

VIII. Prawa autorskie do zdjęć

Stéphane GIZARD, Alain GOULARD, Jean-Pierre LAGIESKI, Barbara VIGNAUX
Agence R.É.A, Getty Images

IX. Gwarancje i odpowiedzialność

Firma Laboratoires Expanscience dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne za pośrednictwem Serwisu były dokładne i aktualne. Jednakże w żaden sposób nie udziela gwarancji, że takie informacje są dokładne, kompletne i aktualne. Nasza firma nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących całości lub części Serwisu. W szczególności informacje prezentowane w jakimkolwiek w Serwisie charakterze nie stanowią w żadnym przypadku opinii lekarskiej. W związku z tym przeglądanie rubryk Serwisu nie zwalnia w żaden sposób z odbycia konsultacji z przedstawicielem opieki zdrowotnej (lekarz, lekarz pediatra, farmaceuta itp.).

W żadnym wypadku firma Laboratoires Expanscience nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i/lub konsekwencji wynikających z konsultacji i/lub korzystania z Serwisu. W szczególności nasza firma wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za przerwy lub niedostępność Serwisu, jakiekolwiek błędy informatyczne, wszelkie szkody wynikające z nielegalnych działań osób trzecich za pośrednictwem Serwisu (takie jak na przykład włamania).

Nasza firma wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa plików zawierających dane osobowe zgromadzone w Serwisie. Nasza firma nie kontroluje ryzyka związanego z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę na istnienie potencjalnego ryzyka w zakresie poufności informacji przekazywanych za pośrednictwem sieci.

X. Linki

Strony Serwisu mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez podmioty trzecie. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich służą jedynie do ułatwienia nawigacji. Nasza firma nie ma wpływu na bieżącą lub przyszłą zawartość stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą hiperłącza w Serwisie. Nasza firma odnosi się jedynie do stron internetowych stron trzecich, ale nie odpowiada w żaden sposób za ich treść.
Tym samym nasza firma wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność (w tym redakcyjną) dotyczącą dostępu i/lub zawartości stron internetowych osób trzecich. W szczególności nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z naruszeniem praw autorskich, znaków lub innych praw własności intelektualnej, mogących wynikać z dostępu do strony za pomocą podanego linku. Odpowiedzialność wynikająca z jakichkolwiek nielegalnych, niewłaściwych lub niepełnych informacji zawartych na stronie internetowej podmiotów trzecich, a szczególnie za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z tych informacji, można przypisać jedynie wydawcy danego serwisu, a nie naszej firmie.
Tworzenie odnośników hipertekstowych do strony innej niż strona główna, może być wykonane jedynie po naszej uprzedniej pisemnej zgodzie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez odszkodowania. W każdym razie strony Serwisu nie mogą się znaleźć w formie zagnieżdżonej wewnątrz stron innych witryn internetowych. We wszystkich przypadkach powinien pojawić się komunikat informujący odwiedzającego, że nastąpi przekierowanie do danej strony.

XI. Reklamy produktu lub usługi

Serwis nie zawiera żadnej reklamy produktu lub usługi w jakiejkolwiek formie.

XII. Karta ANSM

Informacje zawarte w Serwisie zostały ustalone zgodnie z „kartą dotyczącą komunikacji firm farmaceutycznych w Internecie” podpisaną przez francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, ANSM) oraz związek zawodowy firm farmaceutycznych (LEEM). Nasza Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia, w dowolnym momencie, informacji udostępnionych w Serwisie w celu dostosowania go do kolejnych aktualizacji wspomnianej karty.

XIII. Zmiana niniejszych warunków

Firma Laboratoires Expanscience informuje, że niniejsze ogólne warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te są publikowane poprzez ich włączenie do Serwisu i są uznawane za przyjęte bez zastrzeżeń w momencie użytkowania Serwisu po wprowadzeniu zmian. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej rubryki.

XIV. Spory

Niniejsze warunki są ustalane zgodnie z prawem francuskim, w tym z przepisami ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej, jak również ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w odniesieniu do danych informatycznych, plików i swobód.

Sądy francuskie mają kompetencję terytorialną do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Serwisem.

© Laboratoires Expanscience – Wszelkie prawa zastrzeżone – listopad 2015
Zamknij Warning, you will quit the website

Opuszczasz stronę www.expanscience.pl
i zostaniesz przekierowany do wersji międzynarodowej naszej strony.